Tokyo Revengers SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Baji Keisuke 1/10
Kokonoi Hajime 2/10
Sano Manjiro - Mikey 3/10
Shiba Hakkai 4/10
Takashi Mitsuya 5/10
Ryuguji Ken - Draken 6/10
Kazutora Hanemiya 7/10
Inui Seishu 8/10
Hanagaki Takemichi 9/10
Takeomi Akashi 10/10

Results

1
Baji Keisuke
481 222
2
Kokonoi Hajime
336 367
3
Sano Manjiro - Mikey
545 158
4
Shiba Hakkai
217 486
5
Takashi Mitsuya
436 267
6
Ryuguji Ken - Draken
487 216
7
Kazutora Hanemiya
459 244
8
Inui Seishu
304 399
9
Hanagaki Takemichi
283 420
10
Takeomi Akashi
283 420