Tokyo Revengers SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Hanagaki Takemichi 1/10
Takeomi Akashi 2/10
Shiba Hakkai 3/10
Baji Keisuke 4/10
Takashi Mitsuya 5/10
Kazutora Hanemiya 6/10
Sano Manjiro - Mikey 7/10
Kokonoi Hajime 8/10
Ryuguji Ken - Draken 9/10
Inui Seishu 10/10

Results

1
Hanagaki Takemichi
283 420
2
Takeomi Akashi
283 420
3
Shiba Hakkai
217 486
4
Baji Keisuke
481 222
5
Takashi Mitsuya
436 267
6
Kazutora Hanemiya
459 244
7
Sano Manjiro - Mikey
545 158
8
Kokonoi Hajime
336 367
9
Ryuguji Ken - Draken
487 216
10
Inui Seishu
304 399