Smash Or Pass Tokyo Ghoul

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Kaneki Ken 1/15
Touka Kirishima 2/15
Hideyoshi Nagachika 3/15
Yoshimura 4/15
Kotaro Amon 5/15
Hinami Fueguchi 6/15
Jason 7/15
Rize Kamishiro 8/15
Nishiki Nishio 9/15
Renji Yomo 10/15
Kureo Mado 11/15
Shu Tsukiyama 12/15
Uta 13/15
Sante 14/15
Itori 15/15

Results

1
Kaneki Ken
7 3
2
Touka Kirishima
9 1
3
Hideyoshi Nagachika
4 6
4
Yoshimura
0 10
5
Kotaro Amon
4 6
6
Hinami Fueguchi
7 3
7
Jason
1 9
8
Rize Kamishiro
6 4
9
Nishiki Nishio
5 5
10
Renji Yomo
4 6
11
Kureo Mado
1 9
12
Shu Tsukiyama
0 10
13
Uta
4 6
14
Sante
5 5
15
Itori
7 3