Smash Or Pass Princess Physic

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Qian Yun Xi 1/11
Ye You Ming 2/11
Yu Zimo 3/11
Xiao Po 4/11
Qian Yunshang 5/11
Qian Aotian 6/11
Sesame Seed 7/11
Rouyan 8/11
Beitang Lie 9/11
Nan Qingwan 10/11
Ru Rong 11/11

Results

1
Qian Yun Xi
1 4
2
Ye You Ming
2 3
3
Yu Zimo
3 2
4
Xiao Po
1 4
5
Qian Yunshang
1 4
6
Qian Aotian
0 5
7
Sesame Seed
2 3
8
Rouyan
2 3
9
Beitang Lie
2 3
10
Nan Qingwan
3 2
11
Ru Rong
0 5