Smash or Pass Blue Lock Characters

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Hajime Nishioka 1/27
Gurimu Igarashi 2/27
Wataru Kuon 3/27
Jingo Raichi 4/27
Keisuke Wanima 5/27
Meguru Bachira 6/27
Meguru Bachira 7/27
Rensuke Kunigami 8/27
Sae Itoshi 9/27
Rin Itoshi 10/27
Juubee Aryuu 11/27
Seishirou Nagi 12/27
Yukio Ishikari 13/27
Asahi Naruhaya 14/27
Ikki Niko 15/27
Reo Mikage 16/27
Shouei Barou 17/27
Aoshi Tokimitsu 18/27
Zantetsu Tsurugi 19/27
Jinpachi Ego 20/27
Anri Teieri 21/27
Ryousuke Kira 22/27
Junichi Wanima 23/27
Hyouma Chigiri 24/27
Yoichi Isagi 25/27
Gin Gagamaru 26/27
Okuhito Iemon 27/27

Results

1
Hajime Nishioka
23 45
2
Gurimu Igarashi
6 62
3
Wataru Kuon
17 51
4
Jingo Raichi
17 51
5
Keisuke Wanima
4 64
6
Meguru Bachira
28 40
7
Meguru Bachira
13 55
8
Rensuke Kunigami
23 45
9
Sae Itoshi
25 43
10
Rin Itoshi
28 40
11
Juubee Aryuu
16 52
12
Seishirou Nagi
31 37
13
Yukio Ishikari
6 62
14
Asahi Naruhaya
15 53
15
Ikki Niko
14 54
16
Reo Mikage
20 48
17
Shouei Barou
15 53
18
Aoshi Tokimitsu
5 63
19
Zantetsu Tsurugi
19 49
20
Jinpachi Ego
11 57
21
Anri Teieri
38 30
22
Ryousuke Kira
26 42
23
Junichi Wanima
4 64
24
Hyouma Chigiri
43 25
25
Yoichi Isagi
31 37
26
Gin Gagamaru
18 50
27
Okuhito Iemon
9 59