Smash or Pass Blue Lock Characters

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Rensuke Kunigami 1/27
Jingo Raichi 2/27
Jinpachi Ego 3/27
Hyouma Chigiri 4/27
Shouei Barou 5/27
Anri Teieri 6/27
Reo Mikage 7/27
Junichi Wanima 8/27
Seishirou Nagi 9/27
Meguru Bachira 10/27
Zantetsu Tsurugi 11/27
Ryousuke Kira 12/27
Keisuke Wanima 13/27
Sae Itoshi 14/27
Yukio Ishikari 15/27
Ikki Niko 16/27
Okuhito Iemon 17/27
Rin Itoshi 18/27
Juubee Aryuu 19/27
Yoichi Isagi 20/27
Gurimu Igarashi 21/27
Wataru Kuon 22/27
Asahi Naruhaya 23/27
Hajime Nishioka 24/27
Aoshi Tokimitsu 25/27
Gin Gagamaru 26/27
Meguru Bachira 27/27

Results

1
Rensuke Kunigami
45 51
2
Jingo Raichi
29 67
3
Jinpachi Ego
23 73
4
Hyouma Chigiri
69 27
5
Shouei Barou
31 65
6
Anri Teieri
55 41
7
Reo Mikage
39 57
8
Junichi Wanima
6 90
9
Seishirou Nagi
53 43
10
Meguru Bachira
53 43
11
Zantetsu Tsurugi
30 66
12
Ryousuke Kira
43 53
13
Keisuke Wanima
6 90
14
Sae Itoshi
44 52
15
Yukio Ishikari
8 88
16
Ikki Niko
27 69
17
Okuhito Iemon
15 81
18
Rin Itoshi
50 46
19
Juubee Aryuu
25 71
20
Yoichi Isagi
50 46
21
Gurimu Igarashi
11 85
22
Wataru Kuon
28 68
23
Asahi Naruhaya
28 68
24
Hajime Nishioka
32 64
25
Aoshi Tokimitsu
11 85
26
Gin Gagamaru
30 66
27
Meguru Bachira
22 74