Kingdom SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Mou Bu 1/16
Ou Sen 2/16
Ka Rin 3/16
Ou Ki 4/16
Earl Shi 5/16
Kan Ki 6/16
Shou Hei Kun 7/16
Ren Pa 8/16
Ying Zheng 9/16
Tou 10/16
Shin 11/16
Kan Mei 12/16
Kyou 13/16
Ri Boku 14/16
Haku Ki 15/16
Yo Tan Wa 16/16

Results

1
Mou Bu
5 27
2
Ou Sen
6 26
3
Ka Rin
15 17
4
Ou Ki
8 24
5
Earl Shi
6 26
6
Kan Ki
11 21
7
Shou Hei Kun
10 22
8
Ren Pa
8 24
9
Ying Zheng
11 21
10
Tou
7 25
11
Shin
12 20
12
Kan Mei
7 25
13
Kyou
17 15
14
Ri Boku
6 26
15
Haku Ki
7 25
16
Yo Tan Wa
17 15