Jujutsu Kaisen SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Iori Utahime 1/20
Kamo Noritoshi 2/20
Okkotsu Yuta 3/20
Megumi Fushiguro 4/20
Kasumi Miwa 5/20
Kento Nanami 6/20
Mei Mei 7/20
Sukuna Ryoumen 8/20
Junpei Yoshino 9/20
Aoi Toudou 10/20
Choso 11/20
Zenin Maki 12/20
Yuji Itadori 13/20
Satoru Gojo 14/20
Toge Inumaki 15/20
Takada Nobuko 16/20
Mahito 17/20
Zenin Mai 18/20
Geto Suguru 19/20
Nobara Kugisaki 20/20

Results

1
Iori Utahime
721 469
2
Kamo Noritoshi
326 864
3
Okkotsu Yuta
613 577
4
Megumi Fushiguro
888 302
5
Kasumi Miwa
749 441
6
Kento Nanami
698 492
7
Mei Mei
619 571
8
Sukuna Ryoumen
866 324
9
Junpei Yoshino
295 895
10
Aoi Toudou
393 797
11
Choso
646 544
12
Zenin Maki
781 409
13
Yuji Itadori
797 393
14
Satoru Gojo
959 231
15
Toge Inumaki
821 369
16
Takada Nobuko
423 767
17
Mahito
430 760
18
Zenin Mai
708 482
19
Geto Suguru
480 710
20
Nobara Kugisaki
854 336