Demon Slayer SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Tanjiro Kamado 1/20
Ruko Rengoku 2/20
Sanemi Shinazugawa 3/20
Akaza 4/20
Suma 5/20
Mitsuri Kanroji 6/20
Shinobu Kocho 7/20
Muzan Kibutsuji 8/20
Kanae Kocho 9/20
Gyomei Himejima 10/20
Giyu Tomioka 11/20
Kyojuro Rengoku 12/20
Hinatsuru 13/20
Doma 14/20
Makio 15/20
Yoriichi Tsugikuni 16/20
Tengen Uzui 17/20
Kokushibo 18/20
Tamayo 19/20
Daki 20/20

Results

1
Tanjiro Kamado
1.3k 1.9k
2
Ruko Rengoku
1.6k 1.6k
3
Sanemi Shinazugawa
1.1k 2.1k
4
Akaza
1.3k 1.9k
5
Suma
2.2k 1k
6
Mitsuri Kanroji
2.6k 545
7
Shinobu Kocho
2.3k 824
8
Muzan Kibutsuji
1.4k 1.8k
9
Kanae Kocho
2.3k 878
10
Gyomei Himejima
914 2.2k
11
Giyu Tomioka
1.7k 1.4k
12
Kyojuro Rengoku
1.6k 1.5k
13
Hinatsuru
2.3k 858
14
Doma
1.1k 2.1k
15
Makio
2.3k 879
16
Yoriichi Tsugikuni
1.5k 1.6k
17
Tengen Uzui
1.6k 1.6k
18
Kokushibo
1.3k 1.8k
19
Tamayo
2.1k 1.1k
20
Daki
1.9k 1.3k