Which Kingdom Character Are You?

0%

What is your favorite color?

Which Kingdom Manga Character Are You?
Kan ki

Ryo Fui

Ri Boku

Shou Hei Kun

Ou Ki

Duke Hyou

Ou Sen

Ei Sei

Ri Shin

Mou Ten

Share your Results: