Kingdom SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Shou Hei Kun 1/16
Ou Sen 2/16
Ka Rin 3/16
Ou Ki 4/16
Mou Bu 5/16
Haku Ki 6/16
Kan Ki 7/16
Tou 8/16
Kan Mei 9/16
Ying Zheng 10/16
Ri Boku 11/16
Ren Pa 12/16
Kyou 13/16
Yo Tan Wa 14/16
Shin 15/16
Earl Shi 16/16

Results

1
Shou Hei Kun
8 20
2
Ou Sen
5 23
3
Ka Rin
15 13
4
Ou Ki
7 21
5
Mou Bu
3 25
6
Haku Ki
6 22
7
Kan Ki
9 19
8
Tou
5 23
9
Kan Mei
6 22
10
Ying Zheng
9 19
11
Ri Boku
5 23
12
Ren Pa
6 22
13
Kyou
15 13
14
Yo Tan Wa
14 14
15
Shin
10 18
16
Earl Shi
6 22
© 2022 Animequizz.com. All rights reserved. | Privacy Policy