Kingdom SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Ou Ki 1/16
Mou Bu 2/16
Ying Zheng 3/16
Yo Tan Wa 4/16
Kan Ki 5/16
Ri Boku 6/16
Kan Mei 7/16
Ka Rin 8/16
Ou Sen 9/16
Tou 10/16
Haku Ki 11/16
Shou Hei Kun 12/16
Earl Shi 13/16
Ren Pa 14/16
Kyou 15/16
Shin 16/16

Results

1
Ou Ki
8 23
2
Mou Bu
4 27
3
Ying Zheng
10 21
4
Yo Tan Wa
16 15
5
Kan Ki
10 21
6
Ri Boku
6 25
7
Kan Mei
6 25
8
Ka Rin
15 16
9
Ou Sen
6 25
10
Tou
6 25
11
Haku Ki
7 24
12
Shou Hei Kun
9 22
13
Earl Shi
6 25
14
Ren Pa
7 24
15
Kyou
16 15
16
Shin
11 20