Kaguya Sama SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Kei Shirogane 1/10
Miko Iino 2/10
Yu Ishigami 3/10
Ai Hayasaka 4/10
Chika Fujiwara 5/10
Kaguya Shinomiya 6/10
Miyuki Shirogane 7/10
Nagisa Kashiwagi 8/10
Tsubasa Tanuma 9/10
Tsubame Koyasu 10/10

Results

1
Kei Shirogane
157 55
2
Miko Iino
157 55
3
Yu Ishigami
80 132
4
Ai Hayasaka
161 51
5
Chika Fujiwara
164 48
6
Kaguya Shinomiya
179 33
7
Miyuki Shirogane
71 141
8
Nagisa Kashiwagi
79 133
9
Tsubasa Tanuma
38 174
10
Tsubame Koyasu
166 46