Jujutsu Kaisen SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Takada Nobuko 1/20
Zenin Maki 2/20
Aoi Toudou 3/20
Megumi Fushiguro 4/20
Choso 5/20
Zenin Mai 6/20
Nobara Kugisaki 7/20
Satoru Gojo 8/20
Iori Utahime 9/20
Junpei Yoshino 10/20
Sukuna Ryoumen 11/20
Kamo Noritoshi 12/20
Okkotsu Yuta 13/20
Mahito 14/20
Yuji Itadori 15/20
Kento Nanami 16/20
Kasumi Miwa 17/20
Mei Mei 18/20
Toge Inumaki 19/20
Geto Suguru 20/20

Results

1
Takada Nobuko
423 767
2
Zenin Maki
781 409
3
Aoi Toudou
393 797
4
Megumi Fushiguro
888 302
5
Choso
646 544
6
Zenin Mai
708 482
7
Nobara Kugisaki
854 336
8
Satoru Gojo
959 231
9
Iori Utahime
721 469
10
Junpei Yoshino
295 895
11
Sukuna Ryoumen
866 324
12
Kamo Noritoshi
326 864
13
Okkotsu Yuta
613 577
14
Mahito
430 760
15
Yuji Itadori
797 393
16
Kento Nanami
698 492
17
Kasumi Miwa
749 441
18
Mei Mei
619 571
19
Toge Inumaki
821 369
20
Geto Suguru
480 710