Jujutsu Kaisen SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Toge Inumaki 1/20
Nobara Kugisaki 2/20
Mahito 3/20
Megumi Fushiguro 4/20
Kento Nanami 5/20
Yuji Itadori 6/20
Geto Suguru 7/20
Satoru Gojo 8/20
Junpei Yoshino 9/20
Okkotsu Yuta 10/20
Kamo Noritoshi 11/20
Takada Nobuko 12/20
Aoi Toudou 13/20
Sukuna Ryoumen 14/20
Choso 15/20
Mei Mei 16/20
Zenin Maki 17/20
Iori Utahime 18/20
Zenin Mai 19/20
Kasumi Miwa 20/20

Results

1
Toge Inumaki
494 245
2
Nobara Kugisaki
537 202
3
Mahito
265 474
4
Megumi Fushiguro
546 193
5
Kento Nanami
413 326
6
Yuji Itadori
500 239
7
Geto Suguru
294 445
8
Satoru Gojo
585 154
9
Junpei Yoshino
176 563
10
Okkotsu Yuta
363 376
11
Kamo Noritoshi
188 551
12
Takada Nobuko
238 501
13
Aoi Toudou
227 512
14
Sukuna Ryoumen
532 207
15
Choso
395 344
16
Mei Mei
356 383
17
Zenin Maki
483 256
18
Iori Utahime
432 307
19
Zenin Mai
433 306
20
Kasumi Miwa
459 280
© 2022 Animequizz.com. All rights reserved. | Privacy Policy