Demon Slayer SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Suma 1/20
Tengen Uzui 2/20
Makio 3/20
Kyojuro Rengoku 4/20
Ruko Rengoku 5/20
Daki 6/20
Gyomei Himejima 7/20
Doma 8/20
Muzan Kibutsuji 9/20
Kanae Kocho 10/20
Tanjiro Kamado 11/20
Yoriichi Tsugikuni 12/20
Giyu Tomioka 13/20
Sanemi Shinazugawa 14/20
Mitsuri Kanroji 15/20
Tamayo 16/20
Akaza 17/20
Shinobu Kocho 18/20
Kokushibo 19/20
Hinatsuru 20/20

Results

1
Suma
2.2k 1k
2
Tengen Uzui
1.6k 1.6k
3
Makio
2.3k 879
4
Kyojuro Rengoku
1.6k 1.5k
5
Ruko Rengoku
1.6k 1.6k
6
Daki
1.9k 1.3k
7
Gyomei Himejima
914 2.2k
8
Doma
1.1k 2.1k
9
Muzan Kibutsuji
1.4k 1.8k
10
Kanae Kocho
2.3k 878
11
Tanjiro Kamado
1.3k 1.9k
12
Yoriichi Tsugikuni
1.5k 1.6k
13
Giyu Tomioka
1.7k 1.4k
14
Sanemi Shinazugawa
1.1k 2.1k
15
Mitsuri Kanroji
2.6k 545
16
Tamayo
2.1k 1.1k
17
Akaza
1.3k 1.9k
18
Shinobu Kocho
2.3k 824
19
Kokushibo
1.3k 1.8k
20
Hinatsuru
2.3k 858