Demon Slayer SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Yoriichi Tsugikuni 1/20
Tamayo 2/20
Suma 3/20
Giyu Tomioka 4/20
Kanae Kocho 5/20
Kokushibo 6/20
Tengen Uzui 7/20
Tanjiro Kamado 8/20
Akaza 9/20
Makio 10/20
Muzan Kibutsuji 11/20
Shinobu Kocho 12/20
Gyomei Himejima 13/20
Kyojuro Rengoku 14/20
Sanemi Shinazugawa 15/20
Ruko Rengoku 16/20
Daki 17/20
Hinatsuru 18/20
Mitsuri Kanroji 19/20
Doma 20/20

Results

1
Yoriichi Tsugikuni
2.9k 2.8k
2
Tamayo
3.7k 2k
3
Suma
3.8k 1.9k
4
Giyu Tomioka
3.2k 2.5k
5
Kanae Kocho
4.1k 1.6k
6
Kokushibo
2.5k 3.2k
7
Tengen Uzui
2.9k 2.8k
8
Tanjiro Kamado
2.5k 3.2k
9
Akaza
2.4k 3.3k
10
Makio
4k 1.7k
11
Muzan Kibutsuji
2.5k 3.2k
12
Shinobu Kocho
4.1k 1.6k
13
Gyomei Himejima
1.7k 4k
14
Kyojuro Rengoku
3.1k 2.6k
15
Sanemi Shinazugawa
2k 3.7k
16
Ruko Rengoku
2.8k 2.9k
17
Daki
3.4k 2.3k
18
Hinatsuru
4k 1.6k
19
Mitsuri Kanroji
4.6k 1.1k
20
Doma
2.1k 3.6k