Demon Slayer SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Daki 1/20
Ruko Rengoku 2/20
Shinobu Kocho 3/20
Makio 4/20
Mitsuri Kanroji 5/20
Tanjiro Kamado 6/20
Tamayo 7/20
Kanae Kocho 8/20
Giyu Tomioka 9/20
Sanemi Shinazugawa 10/20
Kokushibo 11/20
Gyomei Himejima 12/20
Suma 13/20
Kyojuro Rengoku 14/20
Akaza 15/20
Yoriichi Tsugikuni 16/20
Doma 17/20
Muzan Kibutsuji 18/20
Tengen Uzui 19/20
Hinatsuru 20/20

Results

1
Daki
915 643
2
Ruko Rengoku
760 798
3
Shinobu Kocho
1.2k 381
4
Makio
1.1k 423
5
Mitsuri Kanroji
1.3k 258
6
Tanjiro Kamado
637 921
7
Tamayo
1k 538
8
Kanae Kocho
1.1k 412
9
Giyu Tomioka
819 739
10
Sanemi Shinazugawa
489 1.1k
11
Kokushibo
654 904
12
Gyomei Himejima
428 1.1k
13
Suma
1.1k 483
14
Kyojuro Rengoku
777 781
15
Akaza
612 946
16
Yoriichi Tsugikuni
730 828
17
Doma
503 1.1k
18
Muzan Kibutsuji
655 903
19
Tengen Uzui
743 815
20
Hinatsuru
1.2k 405
© 2022 Animequizz.com. All rights reserved. | Privacy Policy