Bungo Stray Dogs SMASH Or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Osamu Dazai 1/10
Atsushi Nakajima 2/10
Chuuya Nakahara 3/10
Tatsuhiko Shibusawa 4/10
Kouyou Ozaki 5/10
Ougai Mori 6/10
Ichiyo Higuchi 7/10
Sakunosuke Oda 8/10
Akutagawa Ryūnosuke 9/10
Kunikida Doppo 10/10

Results

1
Osamu Dazai
317 52
2
Atsushi Nakajima
191 178
3
Chuuya Nakahara
297 72
4
Tatsuhiko Shibusawa
143 226
5
Kouyou Ozaki
216 153
6
Ougai Mori
106 263
7
Ichiyo Higuchi
202 167
8
Sakunosuke Oda
271 98
9
Akutagawa Ryūnosuke
225 144
10
Kunikida Doppo
193 176