Bungo Stray Dogs SMASH Or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Osamu Dazai 1/10
Atsushi Nakajima 2/10
Chuuya Nakahara 3/10
Tatsuhiko Shibusawa 4/10
Kouyou Ozaki 5/10
Ougai Mori 6/10
Ichiyo Higuchi 7/10
Sakunosuke Oda 8/10
Akutagawa Ryūnosuke 9/10
Kunikida Doppo 10/10

Results

1
Osamu Dazai
214 29
2
Atsushi Nakajima
124 119
3
Chuuya Nakahara
196 47
4
Tatsuhiko Shibusawa
95 148
5
Kouyou Ozaki
137 106
6
Ougai Mori
71 172
7
Ichiyo Higuchi
133 110
8
Sakunosuke Oda
174 69
9
Akutagawa Ryūnosuke
150 93
10
Kunikida Doppo
125 118
© 2022 Animequizz.com. All rights reserved. | Privacy Policy