Bungo Stray Dogs SMASH Or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Osamu Dazai 1/10
Atsushi Nakajima 2/10
Chuuya Nakahara 3/10
Tatsuhiko Shibusawa 4/10
Kouyou Ozaki 5/10
Ougai Mori 6/10
Ichiyo Higuchi 7/10
Sakunosuke Oda 8/10
Akutagawa Ryūnosuke 9/10
Kunikida Doppo 10/10

Results

1
Osamu Dazai
287 44
2
Atsushi Nakajima
176 155
3
Chuuya Nakahara
267 64
4
Tatsuhiko Shibusawa
127 204
5
Kouyou Ozaki
193 138
6
Ougai Mori
97 234
7
Ichiyo Higuchi
182 149
8
Sakunosuke Oda
242 89
9
Akutagawa Ryūnosuke
204 127
10
Kunikida Doppo
174 157