Smash or Pass Blue Lock Characters

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Jinpachi Ego 1/27
Anri Teieri 2/27
Rin Itoshi 3/27
Yukio Ishikari 4/27
Ryousuke Kira 5/27
Okuhito Iemon 6/27
Aoshi Tokimitsu 7/27
Gin Gagamaru 8/27
Sae Itoshi 9/27
Keisuke Wanima 10/27
Meguru Bachira 11/27
Asahi Naruhaya 12/27
Shouei Barou 13/27
Juubee Aryuu 14/27
Reo Mikage 15/27
Hyouma Chigiri 16/27
Meguru Bachira 17/27
Zantetsu Tsurugi 18/27
Hajime Nishioka 19/27
Gurimu Igarashi 20/27
Ikki Niko 21/27
Rensuke Kunigami 22/27
Seishirou Nagi 23/27
Wataru Kuon 24/27
Jingo Raichi 25/27
Junichi Wanima 26/27
Yoichi Isagi 27/27

Results

1
Jinpachi Ego
11 57
2
Anri Teieri
38 30
3
Rin Itoshi
28 40
4
Yukio Ishikari
6 62
5
Ryousuke Kira
26 42
6
Okuhito Iemon
9 59
7
Aoshi Tokimitsu
5 63
8
Gin Gagamaru
18 50
9
Sae Itoshi
25 43
10
Keisuke Wanima
4 64
11
Meguru Bachira
28 40
12
Asahi Naruhaya
15 53
13
Shouei Barou
15 53
14
Juubee Aryuu
16 52
15
Reo Mikage
20 48
16
Hyouma Chigiri
43 25
17
Meguru Bachira
13 55
18
Zantetsu Tsurugi
19 49
19
Hajime Nishioka
23 45
20
Gurimu Igarashi
6 62
21
Ikki Niko
14 54
22
Rensuke Kunigami
23 45
23
Seishirou Nagi
31 37
24
Wataru Kuon
17 51
25
Jingo Raichi
17 51
26
Junichi Wanima
4 64
27
Yoichi Isagi
31 37