Smash or Pass Blue Lock Characters

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Seishirou Nagi 1/27
Aoshi Tokimitsu 2/27
Meguru Bachira 3/27
Gurimu Igarashi 4/27
Sae Itoshi 5/27
Rin Itoshi 6/27
Shouei Barou 7/27
Junichi Wanima 8/27
Hajime Nishioka 9/27
Rensuke Kunigami 10/27
Gin Gagamaru 11/27
Yukio Ishikari 12/27
Reo Mikage 13/27
Anri Teieri 14/27
Asahi Naruhaya 15/27
Meguru Bachira 16/27
Jingo Raichi 17/27
Ikki Niko 18/27
Keisuke Wanima 19/27
Zantetsu Tsurugi 20/27
Yoichi Isagi 21/27
Wataru Kuon 22/27
Juubee Aryuu 23/27
Hyouma Chigiri 24/27
Okuhito Iemon 25/27
Ryousuke Kira 26/27
Jinpachi Ego 27/27

Results

1
Seishirou Nagi
53 43
2
Aoshi Tokimitsu
11 85
3
Meguru Bachira
22 74
4
Gurimu Igarashi
11 85
5
Sae Itoshi
44 52
6
Rin Itoshi
50 46
7
Shouei Barou
31 65
8
Junichi Wanima
6 90
9
Hajime Nishioka
32 64
10
Rensuke Kunigami
45 51
11
Gin Gagamaru
30 66
12
Yukio Ishikari
8 88
13
Reo Mikage
39 57
14
Anri Teieri
55 41
15
Asahi Naruhaya
28 68
16
Meguru Bachira
53 43
17
Jingo Raichi
29 67
18
Ikki Niko
27 69
19
Keisuke Wanima
6 90
20
Zantetsu Tsurugi
30 66
21
Yoichi Isagi
50 46
22
Wataru Kuon
28 68
23
Juubee Aryuu
25 71
24
Hyouma Chigiri
69 27
25
Okuhito Iemon
15 81
26
Ryousuke Kira
43 53
27
Jinpachi Ego
23 73